TEL: +372 5656 2101

CMR konventsioon

Rahvusvahelise autokaubaveolepingu konventsioon (CMR) reguleerib kaupade vedamist sõidukitega riikide vahel, millest vähemalt üks on konventsiooniosaline. See dokument ühtlustab rahvusvahelise autoveo lepingu tingimusi, sealhulgas veodokumente ja vedaja vastutust.

 

Kohaldamisala

CMR konventsiooni eesmärk on ühtlustada rahvusvahelise autoveo lepingutingimusi ja sellega seotud dokumente, tagades vedaja vastutuse ühtset käsitlemist. Konventsiooni kohaldatakse igasuguse kauba autoveo lepingu suhtes, kui kauba vastuvõtmise ja üleandmise kohad asuvad eri riikides, millest vähemalt üks on konventsiooniosaline.

 

Konventsiooni kohaldamine ja erandid

CMR kohaldub ka riikide või valitsusasutuste korraldatud vedudele, välja arvatud rahvusvaheliste postikonventsioonide kohased veod, surnute vedu ja korterisisustuse vedu kolimisel. Kui kaubaga sõidukit veetakse osal teekonnal meritsi, raudteel, siseveeteed mööda või õhu teel ilma kaupa ümber laadimata, kohaldatakse konventsiooni kogu veo ulatuses.

 

Vedaja vastutus

Vedaja vastutab oma tegevuse ja hooletuse eest, samuti oma agentide ja teiste isikute tegevuse eest, keda ta teenuste osutamiseks kasutab. Veoleping tõendatakse saatekirja koostamisega, kuid selle puudumine ei mõjuta veolepingu olemasolu ega kehtivust.

 

Saatekirja koostamine ja sisu

Saatekiri koostatakse kolmes eksemplaris ning sellele kirjutavad alla nii saatja kui ka vedaja. See peab sisaldama järgmisi andmeid: saatja ja vedaja nimed ja aadressid, kauba vastuvõtmise ja sihtkoha kuupäevad ja kohad, kauba nimetus ja pakendi liik, kaubakohtade arv ja markeering, kaubamass, veoga seotud maksud ja tollitoimingute juhised. Vajadusel lisatakse ka erilised juhised, nagu ümberlaadimise keeld, kauba kindlustamine ja kaubaväärtus.

 

Saatja ja vedaja vastutus

Saatja vastutab vedaja ees kõigi kulude ja kahjude eest, mis tulenevad ebaõigetest või puudulikest andmetest saatekirjas. Vedaja peab kauba vastuvõtmisel kontrollima saatekirja andmete õigsust ja kauba ning pakendi välist seisundit. Kauba vastuvõtmisel saatekirja märkusteta eeldatakse, et kaup oli heas seisukorras.

 

Kauba käsutamise õigus

Saatjal on õigus käsutada kaupa kuni saatekirja teise eksemplari üleandmiseni saajale. Seejärel juhindub vedaja saaja juhistest. Saaja võib nõuda kauba üleandmist kviitungi vastu ning esitada nõudeid vedajale kauba kaotsimineku või hilinemise korral.

 

Veolepingu täitmise võimatus ja juhiste küsimine

Kui veolepingut ei ole võimalik täita või kauba üleandmisel ilmneb takistus, peab vedaja küsima juhiseid kauba käsutamisõigusega isikult. Vedaja võib kauba maha laadida ja hoiustada, kui juhiste saamine ei ole võimalik, ning tal on õigus kulude hüvitamisele.

Kauba müümine ja alalhoidmine

Kiirestirikneva kauba puhul või kui alalhoiu kulud on ebaproportsionaalsed kauba väärtusega, võib vedaja kauba müüa ilma juhiseid ootamata. Konventsioon sätestab, et kõik vedamisega seotud maksed ja kulud tuleb tasuda väljaantava kauba vastu.

Kokkuvõttes tagab CMR konventsioon ühtsed reeglid rahvusvahelise autokaubaveo lepingute sõlmimiseks, täitmiseks ja vastutuse määramiseks, hõlbustades kaubavedu eri riikide vahel.